I. REGULI GENERALE

În Taberele de iarnă/vară/weekend pentru copii, se respectă cu strictețe următoarele Reguli Generale cu scopul evitării oricăror accidente sau incidente:
1. Respectarea programului taberei (activități, masă, odihnă, transport).
2. Respectarea cu stricteţe a indicațiilor tehnice oferite de instructori şi organizatori.
3. Este strict interzisă părăsirea taberei /a atelierului fără permisiunea instructorului.
4. Este interzisă deteriorarea bunurilor taberei, a celor aflate în proprietatea pensiunii/restaurantului sau a celor aparţinând altor copii din tabără. Încălcarea acestei reguli atrage după sine înlocuirea sau plata contravalorii bunului deteriorat.
5. Este strict interzis fumatul, consumul de alcool sau consumul substanțelor psihoactive.
6. Este strict interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii.
7. Încălcarea uneia dintre aceste reguli poate atrage după sine:
– instructorul sau organizatorii taberei v-a lua imediat legătura cu familia;
– eliminarea copilului din tabără;
– nerecuperarea banilor pentru restul taberei.
8. În tabără se vor consuma doar alimente provenite de la restaurantul pensiunii.
9. Nu este permisă păstrarea în camere a medicamentelor. În momentul în care copilul dvs este sub tratament pe perioada taberei, medicamentele se predau instructorului supraveghetor de tabără, iar tratamentul va fi administrat conform prescripției medicului. Ele vor fi administrate după caz sau returnate la finalul taberei evitând astfel consumul necontrolat. Tabăra are o trusă de prim ajutor care acoperă situațiile ce pot apărea și pot fi gestionate de echipa noastră. Pentru situații mai grave se apelează la salvamont/personal de specialitate sau după caz la un medic. În cazul alergiilor vă rugăm să precizați, dacă aveți cunoștință, natura lor și tratamentul impus de medic. Dacă copilul dvs nu se află într-una din cazurile enumerate mai sus, vă rugăm sa nu trimiteți nici un fel de medicament.
10. Se va respecta curățenia în camere, urmându-se indicațiile instructorilor taberei.
11. Se va respecta curățenia în grupurile sanitare individuale și comune ale pensiunii.
12. Se va respecta curățenia în spațiile de desfășurare a taberei și în incinta pensiunii.
13. Se va respecta igiena individuală.
14. Se va respecta liniștea în timpul meselor.
15. Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul organizatorilor de tabără.
16. Nu pot fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția fraților și a surorilor.
17. Se interzice accesul băieților în camerele fetelor și a fetelor în camerele băieților, cu excepția cazurilor în care există permisiunea directorului de tabără.
18. Participanții vor încuia ușa camerei lor doar atunci când părăsesc camera.
19. Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba în pensiune sau în celelalte camere și vor păstra liniștea.
20. Participanţiilor le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (PSI).
21. Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea taberei (mobilier, aparatură, pereți etc.).
22. Participanţii nu vor deține și/sau utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca degradarea spațiilor de cazare.
23. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, masă, agrement, echipamentelor, altor persone etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să suporte costurile aferente.
24. Activitățile sportive (alergarea, tropăielile, jocurile dinamice și aruncarea de obiecte etc.), zgomotele puternice, țipetele și muzica la volum ridicat sunt interzise în spațiul de cazare.
25. Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor. Se va acorda atenţie urcării şi coborârii scărilor.
26. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, puști cu bile, lasere etc.).
27. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, acoperiș, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, să se aplece peste marginile fântânilor, balcoanelor etc.
28. Participanții se vor asigura înainte de a traversa strada.
29. Participanţii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, pârâuri, lacuri, fără acordul personalului taberei.
30. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziţie de către organizatori.

31. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de obiecte, vor anunța imediat personalul taberei.
32. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților, dacă pierderea s-a efectuat prin încălcarea Regulamentului.

Alte reguli de comportament pentru participanți vor fi prezentate la deschiderea oficială a taberei.

II. ALTE REGULI SPECIALE

Excluderea din tabără

După începerea taberei, dacă copilul Dvs consumă substanțele interzise, absentează sau refuză să participe la activități fără motive întemeiate, fură, are accese de violență sau rasism, nu respectă regulile de conduită, directorul de tabără sau organizatorii sunt îndreptățiți să solicite ca în cel mai scurt timp să retrageți copilul din tabără fără posibilitatea de a recupera plata serviciilor. Vă asigurăm că echipa de TABĂRĂ va face tot posibilul ca toți copiii să beneficieze de un regim uniform.

Reguli privind siguranța bunurilor personale:

1. Pentru evitarea deteriorării sau dispariției obiectelor de valoare (smartphone, aparat foto, alte device-uri electronice etc.), acestea vor fi păstrate de către coordonator, într-un plic / loc de depozitare, cu numele copilului pe el. În general, cu excepția unui aparat de telefon, recomandăm evitarea aducerii acestor obiecte / aparate în tabără.
2. La plecarea din spațiile de cazare se controlează dacă geamurile și ușile de acces sunt bine închise. În cazul în care se constată unele defecțiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul pensiunii pentru remedierea situațiilor respective.
3. Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute.
4. Este strict interzis accesul persoanelor străine de tabără în incinta pensiunii.

Măsuri P.S.I.:

În toate spațiile din interiorul pensiunii sau din exteriorul acesteia, precum și pe parcursul drumului cu autocarul sau excursiilor și drumețiilor este strict interzis fumatul.
2. În toate spațiile din interiorul pensiunii sau din exteriorul acesteia, precum și pe parcursul drumului cu autocarul sau excursiilor și drumețiilor este strict interzisă folosirea chibriturilor sau altor surse de foc ce pot genera incendii.
3. Este interzis să se umble la instalațiile electrice și de gaze, prize, întrerupătoare de curent electric, tablouri de siguranță, centrale termice, precum și folosirea unor instalații improvizate.
4. Orice defecțiune se semnalează coordonatorului taberei, directorului taberei sau administratorului pensiunii.
5. Se asigură necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente construcțiilor și instruirea întregului personal al taberei (director, coordonator, instructori, administrator pensiune, personal pensiune) asupra utilizării acestora.
6. Instituirea unor proceduri eficiente de anunțare a utilizatorilor asupra producerii unei situații de urgență, pe întreaga durată cât aceștia se află în clădirea pensiunii (pe timp de zi și pe timp de noapte).
7. Se elimină orice deficiențe la sistemele de închidere / încuiere ale ușilor / ferestrelor camerelor pe durata prezenței copiilor în interiorul acestora pentru eliminarea posibilităților de blocare accidentală a acestora.
8. Se interzice încuierea ușilor de acces în camerele copiilor pe durata prezenței acestora în interior.
9. Se asigură supravegherea permanentă a copiilor atât pe parcursul atelierelor cât și pe parcursul celorlalte activități desfășurate și pe perioada intervalelor de odihnă.
10. Se efectuează de către coordonator / directorul de tabără / instructori la începutul fiecărei serii de tabără, un instructaj privind regulile de apărare împotriva incendiilor sau situațiilor de urgență ce trebuie respectate.

Refuzul de a observa și respecta aceste reguli poate duce la excluderea participantului din tabără înainte de termen. În acest caz, costurile taberei nu vor fi returnate, iar părinții/tutorii se obligă să recupereze participantul înainte de sfârșitul taberei. Rolul acestui regulament este de a asigura desfășurarea taberei în condiții optime și în deplină siguranță și de a crea o atmosferă de bună dispoziție și maxim confort pentru toți participanții.

Subsemnatul, părintele/tutorele participantului am luat la cunoștință de regulile de participare, mai sus menționate, în taberele organizate de In the Middle of the Mountains SRL, și sunt de acord cu clauzele contractuale stabilite de comun acord. Autorizez personalul de tabără să ia toate măsurile necesare pentru acordarea asistenței medicale în caz de urgență, în funcție de starea participantului. În caz de înscriere online bifând rubrica (Am citit și sunt de acord cu regulile taberei) prezentul contract se consideră semnat și acceptat de ambele părți.